Regionalni razvoj

Z znanjem in izkušnjami iščemo nove priložnosti.

Regija

Severno Primorska (Goriška) razvojna regija leži na zahodni meji Republike Slovenije z Italijo. Regija meri 2.325 km2, kar predstavlja 11,5 odstotka površine Slovenije. V regiji je v letu 2020 živelo 118.041 prebivalcev, kar je 5,6 odstotka prebivalcev Slovenije.

Več

Področje regionalnega razvoja je eno od ključnih delovnih področij Posoškega razvojnega centra, saj ta opravlja vlogo nosilne institucije oziroma razvojne agencije v regije ter ima s tem status regionalne razvojne agencije.

Država s politikami regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj vseh regij v Sloveniji, udejanja razvojne potenciale in odstranjuje razvojne ovire, pri tem pa ohranja vire in možnosti za razvoj prihodnjih generacij. Konkretneje to pomeni, da si z regionalno politiko prizadevamo za skladen regionalni razvoj celotne Slovenije.

Slovenija je razdeljena na 12 razvojnih regij, ki so povezane v dve kohezijski regiji, Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ter Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija z namenom izvajanja kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem. Organ odločanja na ravni kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih razvojnih regij (5 predstavnikov iz vsake razvojne regije).

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Na območju Severne Primorske (Goriške) razvoje regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA).

Posoški razvojni center je nosilna razvojna agencija v regiji, vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato je do konca finančne perspektive 2021–2027 zadolžena za vodenje in koordinacijo MRRA ob sodelovanju ostalih razvojnih agencij v regiji. Vsaka je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

  • področje Regije za ljudi pokriva Posoški razvojni center,
  • področje Zelene, nizkoogljične regije pokriva Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina,
  • področje Pametne regije pokriva RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
  • področje Povezane regije pokriva Razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija.

Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja.

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta ter vodi dialog z državno ravnijo in drugimi ključnimi deležniki v regiji. Sodelovanje tako poteka na vertikalni ter tudi na horizontalni ravni, vedno pa s ciljem opredelitve skupnih prioritet ter razvojnih potencialov, reševanjem obstoječih izzivov in doseganjem zastavljenih ciljev.

Organi regije

Razvojne odločitve na ravni regije sprejemata Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije in Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.

Regionalni razvojni program 2014–2020

Več

Dogovor za razvoj Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2014–2020

Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2014–2020.

Več