Nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz OVE za proizvodnjo električne energije in toplote (JP-OVE-01)

Upravičenci

Prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • samoupravna lokalna skupnost.

Višina subvencije

 • Do 45% za velika podjetja,
 • do 55% za srednja podjetja,
 • do 65% za mikro in mala podjetja.

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.

Upravičeni projekti

Naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom:

Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije:

 •  fotonapetostna elektrarna
 •  fotonapetostna elektrarna – skupnostna
 •  fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
 •  fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore.

​​Proizvodnja električne energije iz vetrne energije:

 • vetrna elektrarna
 • vetrna elektrarna – skupnostna

Proizvodnja električne energije iz vodne energije

Soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije

Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak:

 • soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – biomasa
 • soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – deponijski plin
 • soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda

Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase

​Proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)

Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije:

 •  toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)
 • toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)
 • toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Pridobljeno mora soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje.

Rok za oddajo

Vloga se lahko odda od 6.11.2023 do objave zaključka poziva!