Podeželje

Smo povezovalci med lokalnim okoljem in državno ravnijo.

S sodelovanjem in povezovanjem ključnih akterjev na relativno velikem, a redko poseljenem območju usmerjeno razvijamo podeželje in zavestno ter organizirano delujemo v splošno dobro. Naša prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi pripomoreta k animaciji in motivaciji potencialnih prijaviteljev in partnerjev za oblikovanje projektnih predlogov. Skupaj z lokalnim prebivalstvom soustvarjamo podeželski prostor in z vidnimi učinki prispevamo k novi prostorski in socialni razsežnosti. Prizadevamo si, da v oblikovanje partnerstev pritegnemo tako projektno uveljavljene kot neizkušene partnerje iz različnih sektorjev, da se aktivno vključijo v razvojne aktivnosti na območju. Prepoznani smo kot povezovalci med lokalnim okoljem in državno ravnijo, saj delujemo po načelu »od spodaj navzgor«, ki velja za program LEADER/CLLD. Omenjeni program deluje pod okriljem lokalne akcijske skupine in nam omogoča črpanje nepovratnih sredstev iz treh različnih evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklad za pomorstvo in ribištvo.

V skupen cilj povezujemo različna zanimanja tega območja in združujemo tisto, kar še ni bilo združeno.

Vključujemo se v:

  • skupne projekte lokalne akcijske skupine, ki naslavljajo skupen izziv območja,
  • aktivnosti Društva za razvoj slovenskega podeželja,
  • projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami,
  • pripravo strateških dokumentov in strategij lokalnega pomena,
  • izvajanje strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine,
  • zgodbe kot so EKO regija, pametne vasi, kolektivna blagovna znamka ipd.
  • lokalne dogodke, prireditve ter spodbujamo trženje lokalnih pridelkih in izdelkov.