Razpis za delovno mesto: Področni svetovalec I - računovodja (šifra delovnega mesta: I017111) - (m/ž)

11. 6. 2024

Datum: 11. 6. 2024

Številka: 062-0001/2024-1

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Posoški razvojni center z dne 3. 12. 2020, s spremembami in dopolnitvami, Posoški razvojni center objavlja prosto delovno mesto

»PODROČNI SVETOVALEC I - RAČUNOVODJA« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017111) za nedoločen čas.

Besedilo celotnega razpisa preberite v dokumentu.